PRIVACYBELEID


 

Privacybeleid Brocante Mooi Oud & Meer

http://www.mooioudenmeer.nl

 

Over mijn privacybeleid

Brocante Mooi Oud & Meer geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van mijn diensten hebben verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Brocante Mooi Oud & Meer. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/01/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan jou uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over mijn privacybeleid kan je contact opnemen met mij. Je vindt de contactgegevens aan het einde van mijn privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze ik jouw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

Brocante MooiOud & Meer

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeldJouwWeb heeft toegang tot jouw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. JouwWeb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Webhosting:

JouwWeb

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van JouwWeb. JouwWeb verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. JouwWeb heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

JouwWeb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Internetprovider:

XS4all

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider XS4all.

Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider XS4all heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors:

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen:

Webwinkelkeur

Ik verzamel reviews via het platform van Webwinkelkeur. Als je een review achterlaat via Webwinkelkeur dan bent je verplicht om jouw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Webwinkelkeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan jouw bestelling kan koppelen. Webwinkelkeur publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Webwinkelkeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat ik je uitnodig om een review achter te laten deel ik jouw naam en e-mailadres met Webwinkelkeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Webwinkelkeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Webwinkelkeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor heb ik aan Webwinkelkeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Webwinkelkeur derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

MyParcel, PostNL en Bpost

Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van MyParcel, PostNL en Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel, PostNL en Bpost deel.

MyParcel, PostNL en Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel, PostNL en Bpost onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel, PostNL en Bpost jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

JouwWeb & e-Boekhouden

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maken ik gebruik van de diensten van JouwWeb & e-Boekhouden.

Ik deel jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. JouwWeb & e-Boekhouden zijn tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. JouwWeb & e-Boekhouden gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jij gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met jou op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Brocante Mooi Oud & Meer op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw gegevens zolang je klant van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat jij aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die ik naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jou bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jou de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan mij. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres, afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Brocante Mooi Oud & Meer. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met mij.

 

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan brengen ik jou daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Brocante Mooi Oud & Meer

Staartsestraat 25

4635BA Huijbergen Nederland 

+31 6 46 024 524

info@mooioudenmeer.nl

KvK nummer 77139798

BTW nummer NL 03162381B93

 

Contactpersoon voor privacyzaken
Nicole van Oevele-Rossi